OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností Freedom Vibe s.r.o. se sídlem Varšavská 1006/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07511736, zapsaná u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku oddíl C/302204 (dále též jen „my“ nebo „Freedom Vibe“).

1.2. Jsme držitelem domény blokokniha.cz, provozujeme internetové stránky www.blokokniha.cz (dále jen „stránka“ nebo „stránky“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odberatelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (školení, rozvojová videa, koučování a další služby dle naší aktuální nabídky; COM,GOM,POM,BOM), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy temito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., občansky zákoník, vč. ustanovení o ochrane spotřebitele a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se vzájemné vztahy temito obchodními podmínkami a podpůrne zákonem č. 89/2012 Sb., občanskym zákoníkem.

II. Objednání služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádne vyplnte objednávkovy formulář a objednávku odešlete. V závislosti na aktuální nabídce nebo druhu služby je objednávka odesílána prostřednictvím rozhraní na stránce nebo je nutno ji odeslat e-mailem / faxem na námi uvedené kontaktní udaje. Před odesláním objednávky řádne zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedenych udajů. V případe, že uvedete jakékoliv nesprávné, neuplné, nepravdivé, nebo zavádející udaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnení.

2.2. V zájmu, co nejkvalitnejšího poskytování našich služeb, si vyhrazujeme právo proveřit si existenci a identitu objednávajícího. V objednávce proto musíte uvést též jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo osoby oprávnené učinit objednávku a jednat Vaším jménem ve všech vecech tykajících se této objednávky.

2.3. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobne nebo jinym způsobem. Tímto potvrzením není ješte objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnení. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany a tím i uzavření smlouvy budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením.

2.4. Nejpozdeji 5 (pet) pracovních dní před sjednanym začátkem našeho plnení jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednanych služeb. V opačném případe neodpovídáme za zpoždení, nemožnost poskytnutí služeb nebo neuplné plnení oproti obsahu objednávky. V případe porušení této povinnosti jsme oprávneni požadovat vedle náhrady vynaloženych nákladů a vzniklé škody též smluvní pokutu ve vyši ceny služeb dle objednávky.

2.5. S ohledem na vysoce odborny charakter námi poskytovanych služeb je v nekterych případech nezbytné, abychom s přípravou plnení započali bezodkladne po obdržení objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že bez našeho souhlasu nelze její obsah menit. Zároven souhlasíte s tím, že s plnením můžeme započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnení, resp. bezodkladne po učinení objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Z tohoto důvodu není možné z Vaší strany od objednávky nebo smlouvy odstoupit po té, co jsme započali s plnením. Pro předejití jakymkoliv pochybnostem se vyslovne konstatuje, že plnením se rozumí již samotná příprava semináře, školení apod.

III. Cena služeb, splatnost

3.1. Cena služeb je uvedena v našem aktuálním ceníku. Ceny uvedené v námi odesílanych nabídkách nebo rozesílaném ceníku jsou platné 30 dní od jeho odeslání, není-li vyslovne uvedeno jinak.

3.2. V případe nekterych specifickych služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případe Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdelena v námi odeslané zpráve s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případe, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnení ani k uhrade ceny.

3.3. Ceny jsou uvádeny v českych korunách bez DPH, není-li vyslovne uvedeno jinak.

3.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

3.5. Freedom Vibe je před započetím plnení oprávnen požadovat složení zálohy v maximální vyši 50% předpokládané ceny služeb.

3.6. Cena je splatná na základe faktury se splatností 30 dní, není-li vyslovne sjednáno jinak.

3.7. Freedom Vibe je povinna vystavit danovy doklad ve lhůte a s náležitostmi vyžadovanymi platnymi právními předpisy. Danovy doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li vyslovne sjednáno jinak.

3.8. Faktura musí obsahovat veškeré udaje vyžadované příslušnymi právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné udaje, jste oprávneni ji vrátit Freedom Vibe ve lhůte peti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybejících náležitostí nebo nesprávnych udajů. V takovém případe se přeruší beh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne bežet doručením opravené faktury. V případe, že fakturu vrátíte, přestože faktura byla vystavena řádne a předepsané náležitosti obsahovala, lhůta se nestaví a pokud fakturu nezaplatíte v původním termínu splatnosti, jste v prodlení. 

3.9. Cena bude uhrazena bankovním převodem na učet Freedom Vibe uvedeny ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnymi právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš učet.

3.10. V případe, že vůči Freedom Vibe máte neuhrazené platební závazky více než 30 dní po splatnosti, vyhrazujeme si právo neposkytovat Vám jakékoliv služby nebo plnení a poskytování služeb přerušit nebo omezit, a to i v případe, že již objednávka byla námi potvrzena nebo i v případe, že jsme s jejich poskytování započali, a to bez jakéhokoliv Vašeho nároku na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnení.

3.11. V případe prodlení se zaplacením penežité částky jsme oprávneni požadovat smluvní pokutu ve vyši 0,1% z dlužné částky za každy započaty den prodlení. Nárok na uhradu uroků z prodlení dle platnych právních předpisů a nárok na náhradu škody zůstávají nedotčeny.

IV. Odpovednost za vady

4.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovanych služeb neneseme jakoukoliv odpovednost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zamestnání, ušly zisk nebo vydelek, jež by mohly byt považovány za přímy nebo nepřímy důsledek námi poskytnutych analyz, testů, nebo jejich vysledků, ani za dodržení nebo nedodržení učinenych doporučení.

4.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnení berete na vedomí a souhlasíte s tím, že jedinym Vaším nárokem v případe Vaší nespokojenosti s vysledky provádenych analyz, doporučení nebo testů či s vysledky školení a koučování je právo na přimeřenou slevu u dalších objednávanych služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnení byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takovych druhů plnení. O vyši přimeřené slevy na další služby rozhoduje vedoucí příslušného oddelení Freedom Vibe do jehož rámce předmetny projekt (služba) spadal.

V. Internetové spojení

5.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejne jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či vyskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit nekterá zařízení. Poskytujeme však maximální možnou podporu pro naše webové rozhraní pro službu COM.

5.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornení, zejména za učelem udržby a aktualizace našich stránek a jednotlivych programů.

VI. Informace na stránkách

6.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o poskytovanych službách. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případe nezakládají odpovednost za Vaše další použití našich produktů/vysledků našich služeb.

6.2. Objevíte-li na stránkách jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vedet, abychom je odstranili. Rovnež uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům. 

VII. Ochrana duševního vlastnictví

7.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná vytvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je vylučnym vlastnictvím Freedom Vibe nebo je Freedom Vibe jejich oprávnenym uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávneni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat.

7.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečne či uplne na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Freedom Vibe.

7.3. Na základe objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnení z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních označeních, názvech, firme, obchodním jméne nebo značce jakékoliv označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností Freedom Vibe nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnne též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávneni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webovych stránkách.

VIII. Ochrana osobní udajů

8.1. Osobní udaje shromaždujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní udaje vyplyvající ze specifiky požadovanych služeb, školení nebo analyz).

8.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních udajů, v platném znení, svůj vyslovny souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních udajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci , a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní udaje žádné další osobe, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednanych plnení. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními udaji proti zneužití.

8.3. K osobním udajům budete mít přístup prostřednictvím registrovaného přístupu, včetne práva na jejich opravu a včetne dalších zákonnych práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních udajů.

8.4. Freedom Vibe informuje tímto objednatele o jeho právech vyplyvajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních udajů, v platném znení, tj. zejména o tom, že poskytnutí techto osobních udajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní udaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních udajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případe, že zjistí, že Freedom Vibe porušuje své povinnosti vyplyvající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnení nebo likvidací svych osobních udajů, a to bezplatne.

8.5. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních udajů informován o všech právech vyplyvajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních udajů, v platném znení, tj. zejména o tom, že poskytnutí techto udajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplyvajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vedomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

8.6. Objednatel rovnež souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o nekterych službách informační společnosti, v platném znení, se zasíláním obchodních sdelení všemi elektronickymi prostředky. Objednatel si je vedom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdelení a elektronické pošty za učelem nabízení vyrobků a služeb včetne zasílání informací o pořádanych akcích, vyrobcích a jinych aktivitách a pro učely zasílání obchodních sdelení prostřednictvím elektronickych prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.

8.7. Berete na vedomí, že poskytování osobních udajů o učastnících školení, seminářů nebo o vysledcích jejich testů, analyz apod. podléhá podmínkám stanovenym zákonem o ochrane osobních udajů, a že nekteré udaje Vám, jako objednateli, můžeme sdelit, pouze pokud nám k tomu dotčenych subjekt udajů udelí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takovych osobních udajů neneseme žádnou odpovednost.

IX. Rozhodné právo a soudní příslušnost

9.1. Veškeré právní vztahy vyplyvající z Vaší objednávky, smlouvy, techto podmínek, našeho plnení nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českym právem.

9.2. Pro veškeré spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti Freedom Vibe.

X. Záverečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se nekterá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou učinné ode dne: 1. 3. 2019